رازهای باغبانی

بنفشه آفریقایی از آنجایی که بنفش رنگ است، برای کاشت در باغچه بسیار مناسب می باشد. چرا که رنگ و حال باغچه را عوض می کند و دل آدمی را شاد. برای کاشت بنفشه آفریقایی، چاله هایی به فاصله ۲۰ سانتی متر بکنید تا بتوانید بنفشه ها را در آن بکارید. این کار بسیار لذت […]